ആശ്വാസം; സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം സ്വർണവില ഉയർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസംകൊണ്ട് 560 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. വിപണി

Read more

കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില

ഇന്നും കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില. ഇന്നത്തെ വിപണി വില 45360 രൂപയാണ്. രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് 160 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. ഒരു

Read more