എം.കെ. മുനീർ

We Talk

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ ആലയിൽ കെട്ടാനുള്ള പശുവല്ല മുസ്ലീം ലീഗ്;എം.കെ. മുനീർ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ ആലയിൽ കെട്ടാനുള്ള പശുവല്ല മുസ്ലീം ലീഗ് എന്ന് മുതിര്‍ന്ന ലീഗ് നേതാവ് എം.കെ. മുനീർ. ഒരു മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുന്നണിയെ പ്രണയിക്കുന്ന

Read More