കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില

ഇന്നും കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണവില. ഇന്നത്തെ വിപണി വില 45360 രൂപയാണ്. രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് 160 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. ഒരു

Read more